آدرس

کرمانشاه، بلوار زکریای رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده پزشکی