معاون مرکز طب بازساختی

رسانه جدید
دکتر امیر کیانی
 عضو هیأت علمی گروه داروشناسی و سم شناسی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : سم شناسی
درجه تحصیلی :
 Pharm.D, Ph.D

سوابق آموزشی و اجرایی

سوابق آموزشی

 

 

سوابق اجرایی