آزمایشگاه کشت سلولی

 

آزمایشگاه کشت سلولی

دارای  80 مترمربع فضای فیزیکی است،حاوی وسایل وتجهیزات  علمی،آموزشی و پژوهشی

گسترده اعم ازخطوط اینترنت، انکوباتور،هودلامینارکلاسII ،سانتریفیوژ،میکروسکوپ،شیکر ،

اتوکلاو،دیپفریزر۷۰- ، تانک ازت،ست رنگ آمیزی و غیره میباشد .

عکس های روبرو نمایی از این آزمایشگاه میباشند .

نما12
نما4
تم
تم1
تم3
تم4
تم5