اتاق تمیز (Clean Room) مرکز طب بازساختی پس از دریافت مجوز ها و GMP در حال گذراندن مراحل نهایی جهت افتتاح میباشد.

 

نما11