1398

 

 

 هیات علمی برگزارکننده

عنوان

تاریخ

شماره

دکتر فرجام گودرزی

مقدمه ای بر کشت سلول

 1398/7/17

1   

دکتر فرجام گودرزی

سلول بنیادی

 1398/7/24

2    

دکتر بابک حق شناس

میکروبیوم

1398/8/22

3    

دکتر بابک حق شناس

Scaffold

1398/8/29

4    

دکتر فرجام گودرزی

Cell Therapy

1398/9/24

5