1399

 

 

 

 هیات علمی برگزارکننده

عنوان

تاریخ

شماره

دکتر فرجام گودرزی

Cell Culturing (Advanced)

1399/7/16

1    

دکتر فرجام گودرزی

Stem Cells

1399/7/23

2    

دکتر بابک حق شناس

کاربرد و انواع داربست در مهندسی بافت

1399/8/21

3   

دکتر بابک حق شناس

داربست های با پایه هیدروژل درمهندسی بافت

1399/8/28

4    

دکتر فرجام گودرزی

سلول درمانی

1399/9/24

5    

دکتر بابک حق شناس

پروبیوتیک و طب بازساختی

1399/9/29

6    

دکتر بابک حق شناس

پروبیوتیک و تمایز سلولی در مهندسی بافت

1399/10/3

7    

دکتر فرجام گودرزی

فاکتورهای رشد مورد استفاده در داربست سلولی

1399/10/10

8    

دکتر امیر کیانی

سم شناسی و سلول بنیادی

1399/10/13

9   

دکتر امیر کیانی

سیلیمارین در کشت سلول

1399/10/17

10

دکتر امیر کیانی

ضد التهاب ها در روند تمایز

1399/10/21

11