بازدید معاونان محترم تحقیقات و فناوری و طب بازساختی از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان