"فایل های SOP و GLP مربوط به حفظ و نگهداری فضای تمیز همراه با رعایت اصول ایمنی زیستی در کلین روم"

 

کلین روم یا اتاق تمیز  یک فضای مهار شده از نظر تعداد ذرات موجود در واحد حجمی و نیز تا حد امکان میکروب زدایی شده است. بنابر سطح مقادیر فاکتورهای ذکر شده در فوق، کلاس بندی کلین روم در استاندارد های مختلف جهانی صورت می پذیرد. حفظ و نگهداری فضای کلین روم مطابق با استاندارد های تعریف شده برای آن، مهمترین اصل در استفاده از کلین روم ها توسط اپراتور جهت کارهای تحقیقاتی و تولید محصولات استاندارد می باشد. از همین رو، رعایت پروتکل های عملکردی استاندارد (SOP) جهت تحقق این امر، الزامی می باشد. از طرفی کار بر روی بافت و سلول های انسانی (و یا حیوانی) نیز احتیاج به یک نظام ایمنی زیستی دارد تا ایمنی اپراتور و نیز محیط زیست حفظ شود. این مسئله،  لزوم رعایت اصول اقدامات آزمایشگاهی خوب (GLP) در حوزه ایمنی زیستی را برجسته می نماید. در ادامه فایل های SOP و GLP مربوط به حفظ و نگهداری فضای تمیز همراه با رعایت اصول ایمنی زیستی در کلین روم ضمیمه شده است.