تماس با ما

 

آدرس:  کرمانشاه بلوار شهید شیرودی خیابان دانشگاه ،دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن: 34270090 -083

 

ایمیل: rmrc@kums.ac.ir

نقشه