آزمایشگاه کشت سلولی مرکز تحقیقات طب بازساختی در دانشکده پزشکی واقع شده است و از دو اتاق مجزا تشکیل شده است. آزمایشگاه کشت سلول کارخود را از سال 1393 با هدف مطالعه و بررسی خواص و عملکرد رده های مختلف سلولی به خصوص سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی و تمایز آنها به رده های مختلف سلولی آغاز کرده است. فعالیت های عمده این آزمایشگاه : جداسازی و کشت سلول های بنیادی و انواع سلول های سرطانی و نگهداری طولانی مدت آنها و سنجش فعالیت های ضد توموری ترکیبات سنتیک و بیولوژیک و مطالعه و بررسی آپوپتوز با استفاده از روش ها و تکنیک های سلولی و مولکولی از جمله MTT فلوسایتومتری، االیزا ، PCR ،qPCR و .... می باشد.

 

 دستورالعمل کار و اصول ایمنی در آزمایشگاه کشت سلول