سلول های بنیادی

سلول های بنیادی
سلول های بنیادی

ارتباط با ما

 

آدرس کرمانشاه بلوار شهید شیرودی، خیابان دانشگاه ،دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات طب بازساختی

 

تلفن تماس: 08334270090

 

پست الکترونیک: rmrc@kums.ac.ir 

نقشه