مرکز طب بازساختی در یک نگاه

مرکز طب بازساختی در سال 1393 تاسیس گردیده و به منظور تحقیق در حیطه کمک به بازساخت اعضای بدن انسان در بیماری هایی که بدن قادر به ترمیم آن نمی باشد، در سال 1395 به عنوان مرکز اصولی از سمت وزارت بهداشت معرفی گردید. این مرکز به منظور راه اندازی سلول درمانی و درمان های جایگزین برنامه راهبردی خود را دنبال می کند.

چارت سازمانی

ریاست مرکز طب بازساختی: دکتر محمود رضا مرادی

معاون مرکز طب بازساختیدکتر امیر کیانی

هیات موسسین: دکتر محمود رضا مرادی-دکتر بابک ایزدی- دکتر امیر کیانی- دکتر مهرداد پاینده- دکتر علیرضا احمدی

شورای عالی پژوهشی دکتر محمود رضا مرادی-دکتر بابک ایزدی- دکتر امیر کیانی- دکتر مهرداد پاینده- دکتر فرید نجفی- دکتر ابراهیم شکیبا

شورای پژوهشی: دکتر فرجام گودرزی- دکتر لیلا حسین زاده- دکتر یداله شکیبا- دکتر محمود رضا مرادی-دکتر بابک ایزدی- دکتر امیر کیانی- دکتر مهرداد پاینده-  دکتر علیرضا احمدی- دکتر بابک حق شناس

اعضای هیات علمی گروه طب بازساختیدکتر فرجام گودرزی- دکتر بابک حق شناس