کارشناسان مرکز

 

 

نام:افشین کرمی

سمت: کارشناس مرکز تحقیقات طب بازساختی

رشته: هماتولوژی

مقطع: کارشناسی ارشد (MSc)

سوابق آموزشی

 

 دانش آموخته رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1395

 دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد هماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1398