مرکز طب بازساختی در سال 1395 تاسیس گردیده و به منظور تحقیق در حیطه کمک به بازساخت اعضای بدن انسان در بیماری هایی که بدن قادر به ترمیم آن نمی باشد، اهداف خود را دنبال می کند. این مرکز به منظور راه اندازی سلول درمانی و درمان های جایگزین برنامه راهبردی خود را دنبال می کند.