معاون مرکز

رسانه جدید

دکتر امیر کیانی
 عضو هیأت علمی گروه داروشناسی و سم شناسی

مرتبه علمی : دانشیار
رشته تحصیلی : سم شناسی

درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D

سوابق اجرایی و آموزشی

سوابق آموزشی

 

 

سوابق اجرایی