چارت سازمانی

ریاست مرکز طب بازساختی: دکتر محمود رضا مرادی

معاون مرکز طب بازساختیدکتر امیر کیانی

هیات موسسین: دکتر محمود رضا مرادی-دکتر بابک ایزدی- دکتر امیر کیانی- دکتر مهرداد پاینده- دکتر علیرضا احمدی

شورای عالی پژوهشی دکتر محمود رضا مرادی-دکتر بابک ایزدی- دکتر امیر کیانی- دکتر مهرداد پاینده- دکتر فرید نجفی- دکتر ابراهیم شکیبا

شورای پژوهشی: دکتر فرجام گودرزی- دکتر لیلا حسین زاده- دکتر یداله شکیبا- دکتر محمود رضا مرادی-دکتر بابک ایزدی- دکتر امیر کیانی- دکتر مهرداد پاینده-  دکتر علیرضا احمدی- دکتر بابک حق شناس

اعضای هیات علمی گروه طب بازساختیدکتر فرجام گودرزی- دکتر بابک حق شناس

کارشناسان مرکز طب بازساختی: افشین کرمی