رسانه جدید

 
دکتر محمود رضا مرادی
استاد تمام دانشگاه
فلوشیپ جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان

سوابق آموزشی و اجرایی

سوابق آموزشی :

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1374

فارغ التحصیل رشته اورولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1378

طی دوره فلوشیپ اورولوژی اطفال در دانشگاه شهید بهشتی  در 1380

 طی دوره فلوشیپ مهندسی بافت و پزشکی بازساختی را در دانشگاه ویکی فارست آمریکا در سال 1390

فعالیت در بیمارستان بوستن دانشگاه هاروارد امریکا به عنوان آبزرورشیپ ارولوژی کودکان

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1378

سوابق اجرایی :

 ریاست بیمارستان چهارمین شهید محراب کرمانشاه به مدت 4 سال

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به مدت 4 سال

 مدیریت گروه ارولوژی دانشکده پزشکی در ۵ دوره

 دبیر هیات اجرایی جذب از سال ۱۳۹۳

 سر دبیری مجله انگلیسی زبان JIVR دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

انتشارات :

تالیف ۴۰ مقاله علمی، فصولی از کتاب‌های مرجع از جمله کتاب جامع اورولوژی ایران و اورولوژی عمومی