عضو هیات علمی

 رسانه جدید  نام: دکتر فرجام گودرزی

سمت: عضو هیات علمی مرکز طب بازساختی

مرتبه: استادیار

رشته: بیوشیمی بالینی

مقطع: دکتری تخصصی (PhD)


سوابق آموزشی

رسانه جدید رسانه جدید

 دانش آموخته رشته کارشناسی هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391

 دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393

 دانش آموخته رشته دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی همدان 1397

 

عضو هیات علمی

 رسانه جدید   نام: دکتر بابک حق شناس

سمت: عضو هیات علمی مرکز طب بازساختی

مرتبه: استادیار

رشته: بیوتکنولوژی پزشکی

مقطع: دکتری تخصصی (PhD)


سوابق آموزشی

رسانه جدید رسانه جدید

دانش آموخته رشته کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی از دانشگاه شهید چمران اهواز 1381

دانش آموخته رشته کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی از دانشگاه تبریز 1385

 دانش آموخته رشته دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی از دانشگاه UPM مالزی 1394

 دانش آموخته رشته پسا دکتری بیوتکنولوژی مولکولی (پزشکی) از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی شمالغرب و غرب کشور (تبریز) 1396