چشم انداز: 

امید است بتوان با به کارگیری اعضای علوم پایه و علوم بالینی در کنار یکدیگر و استفاده از تجربیات آنها، به دنبال درمان های اساسی برای بیماری های مزمن که بدن قادر به درمان آنها نیست دستیابی پیدا کرد. 

 

اهداف:

1- درمان در زمینه بیماری های مجاری ادراری و تناسلی

2- درمان در زمینه بیماری های استخوانی و ترمیمی

3- درمان در زمینه بیماری های مفاصل

4- درمان در زمینه بیماری های پوستی